ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „КАРМЕЛА 2000“ ООД

Уважаеми посетители на интернет страницата www.karmela.eu,

Ние, „Кармела 2000“ ООД, ЕИК 104527360, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново - 5000, ул. „Опълченска“ № 62, чрез настоящата политика за поверителност имаме за цел да ви осведомим за това как, „Кармела 2000“ ООД администрира, съхранява и обработва Вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на интернет страницата www.karmela.eu и нейните подстраници.

Какво регламентира Политиката за поверителност на „Кармела 2000“ ООД и на какво законово основание?
От 25 май 2018 година на територията на Република България започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан накратко GDPR.
Предмет на този законодателен акт на Европейския съюз е уеднаквяването на политиките и правилата на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането, обработването и използването на лични данни.
Сред неговите основни цели са защитата на личните данни на физическите лица, гарантиране правото на неприкосновеност във връзка с тази информация, както и осведомеността, относно нейното съхранение и обработване от трети лица.
Принципите, целите и изискванията на Регламент 2016/679 от 27 април 2016 г., както и тези на националното законодателство на Република България, във връзка със защита на личните данни са стриктно спазвани от „Кармела 2000“ ООД и инкорпорирани в нашата Политика за поверителност, с чиито основни цели бихме желали да Ви запознаем накратко, предоставяйки информация по следните въпроси:
Кога, как и по какъв начин събираме личните Ви данни?
Какви лични данни събираме и обработваме, и с каква цел?
Колко дълго съхраняваме личните Ви данни и с каква цел?
Предоставяме ли личните Ви данни на трети лица?
Как гарантираме сигурността на личните Ви данни?
Какви Права имате по отношение на личните Ви данни, които съхраняваме?
Какво трябва да знаете, когато ползвате други интернет страници (социални мрежи, форуми и др.), в които „Кармела 2000“ ООД притежава регистрирани профили?
Как можете да се свържете с нас във връзка със Защитата на личните ви данни?

I. Кога, как и по какъв начин събираме личните Ви данни ?
Ние събираме Ваши лични данни от момента, в който посетите уебсайта на „Кармела 2000“ ООД (www.karmela.eu) или взаимодействате с нас чрез базата данни на интернет страницата ни. Това се случва, по следните начини:
1. Когато Вие сами ни предоставяте информация, представляваща Ваши лични данни, по един от следните начини:
Когато комуникирате с нас по имейл (е-mail) – чрез Ваши писма до електронната поща на дружеството, до негови отдели и/или служители. В тези случаи Вие обикновено ни предоставяте пряка лична информация, като например Вашите имена, пощенски адрес и други данни за контакт като телефонния номер и имейл адреса си.
2. В случаите когато информация представляваща лични данни бива събирана автоматично при влизането Ви в интернет-страницата на „Кармела 2000“ ООД.
Такава информация е тази, отнасяща се до: устройството, с което посещавате интернет-страницата www.karmela.eu, IP адреса и браузъра Ви, която бихме могли да събираме, например когато използваме собствени бисквитки в уебсайта си или бисквитки, притежавани от трети страни, уеб маяци и подобни технологии, които събират информация за използването от Ваша страна на сайтовете ни, или за взаимодействията Ви с нас по имейл.
За допълнителна информация вижте Политика за бисквитките на „Кармела 2000“ ООД.

II. Какви лични данни събираме и обработваме, и с каква цел?
Събираме лични данни, които са носители на пряка лична информация и индиректна (непряка) информация.
1. Пряката лична информация, представляват, например, Вашите имена и контактни данни: адрес, телефон, електронна поща.
Тази информация е предоставяна доброволно от Вас и ни е необходима във връзка с комуникацията помежду ни, като например при участието Ви в конкурси, състезания, промоции, томболи и други активности на „Кармела 2000“ ООД или във връзка с изпълнението на нашите законови задължения като търговец и производител, като например по повод становища и отговори на отправени от Вас запитвания, сигнали, рекламации, оплаквания, молби и други.
Пряка лична информация за Вас, събираме единствено в случаите, когато Вие ни предоставяте такава, като е възможно да разпространим част от нея единствено въз основа на Вашето изрично съгласие по този въпрос и съобразно нормативните изисквания за защитата на личните данни (Националното законодателство на Република България и GDPR). Това правим само в случаите, когато оповестяваме печелившите от провежданите от Дружеството промоции и томболи с награди.
„Кармела 2000“ ООД не събира и съхранява т.нар. „чувствителни данни“ за Вас, а именно данните свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати или политически организации, генетични данни, биометрични данни, данни за сексуалния Ви живот или ориентация и други. Моля не ни предоставяйте подобни данни, а в случай, че решите да ни предоставите такива, то бъдете сигурни, че същите няма да бъдат съхранявани или разпространявани от „Кармела 2000“ ООД.
„Кармела 2000“ ООД не събира и съхранява данни на лица ненавършили пълнолетие. Моля, не ни предоставяйте данни на непълнолетни и/или малолетни (деца), а в случай, че решите да ни предоставите такива, то бъдете сигурни, че същите няма да бъдат съхранявани или разпространявани от „Кармела 2000“ ООД.
2. Индиректната (непряка) информация представлява, т. нар. автоматично събирана информация за Вас. Това е информацията за устройството, с което посещавате интернет-страницата www.karmela.eu, както и във връзка с IP адреса, браузъра Ви и Вашата активност в уебсайта на „Кармела 2000“ ООД. Тази информация събираме, когато използваме собствени бисквитки (сесийни и постоянни) в уебсайта ни или бисквитки, притежавани от трети страни, уеб маяци и подобни технологии, които събират информация за използването от Ваша страна на сайтовете ни, или за взаимодействията Ви с нас по имейл. (повече информация може да получите от политиката за Бисквитки на„Кармела 2000“ ООД).
Непряката информация, която събираме от Вас се използва с цел поддръжка и актуализация на интернет страницата www.karmela.eu . Тя ни помага да оптимизираме трафика от данни, да го анализираме и да се осведомим до колко хора достига и от кои раздели и/или публикации се интересува потребителската аудитория на уебсайта, което е от съществено значение за неговото управление и обновяване.

III. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни ?
Личните данни, които събираме от Вас се съхраняват единствено до момента, в който целта, за която са ни предоставени е изпълнена и в съответствие със законовите изисквания за това. Тоест, ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо за целта, за която са ни предоставени или са събрани от нас (например за времето, необходимо за да отговорим на запитвания или да разрешим проблеми).
Ние пазим личите Ви данни за разумен период от време след последния Ви контакт с нас. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими, ги унищожаваме или изтриваме по безопасен начин. Вместо да унищожаваме или изтриваме личните Ви данни, може да ги направим анонимни, за да не могат да бъдат свързвани с Вас или отнесени към Вас.
NB: В някои случаи за „Кармела 2000“ ООД е възможно да са налице законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретна информация за Вас за определен период от време. Важно е да знаете, че в тези случаи ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни единствено, съобразно действащите нормативни изисквания в тази връзка, като същите не биват използвани за други цели.

IV. Предоставяме ли личните Ви данни на трети лица ?
Вашите лични данни, с които разполагаме, или по-точно част от същите е възможно да бъдат предоставяни на доставчици на услуги, партньори на фирмата, както и лица, обработващи данни и/или други трети страни, а именно:
1. Доставчици на услуги. Това са ангажираните от нас трети страни-доставчици, представители, доставчици на услуги и/или свързани юридически лица с цел да ни предоставят услуги от наше име като например: поддръжка на вътрешните операции на нашите уебсайтове, мобилни приложения, куриерски услуги, като в това число, но не само:
а) доставчици на услуги за социалните медии, доставчици на анализи на данни и трети страни;
б) доставчици на пощенски и куриерски услуги, които използваме например за изпращане на спечелени от Вас награди на домашния Ви адрес;
в) доставчици на услуги за техническа обработка (например хостинг услуги или съхранение на данни);
г) доставчици на услуги за управление на взаимоотношенията с клиенти, както и свързани офлайн услуги за подкрепа на продукти или с рекламна цел (например организатори на състезания, лотарии и конкурси, лица, обявяващи победители, агенции за управление на събития, доставчици на награди или обезщетения) и други свързани услуги.

Важно е да знаете, че:
„Кармела 2000“ ООД предоставя на посочените по-горе доставчици на услуги единствено и само информация, която е необходима за реализирането на съответната услуга (най-често данни за контакт).
„Кармела 2000“ ООД изрично е уредила отношенията с описаните по-горе доставчици на услуги, като същите нямат право да използват Вашата информация за техни собствени цели, включително и за маркетинговите им цели или да ги разпространяват по какъвто и да е начин. В съответствие с приложимите законови изисквания предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискаме от трети страни да защитават адекватно Вашите лични данни и да ги обработват само в съответствие с инструкциите ни или в условията на съвместна оперативност с наши представители, или служители.
2. Партньори. Понякога е възможно промоционалните кампании, томболи, състезания и пр., организирани от „Кармела 2000“ ООД да бъдат провеждани съвместно с наши търговски партньори. В тези случаи е възможно Ваши лични данни да бъдат предоставяни на тези лица с цел успешното провеждане на съответното мероприятие. Това се случва само въз основа на Вашето предварително съгласие по този въпрос.
В посочените по-горе случаи ние предприемаме разумни търговски стъпки, за да изискваме от подобни трети страни да използват личните данни единствено за целите, за които са им предоставени, както и да защитават същите адекватно и да ги обработват, съобразно нашите инструкции или при съвместен контрол.
3. Трети страни - в случай на законово изискване. Може също да разкрием Вашите лични данни пред трети страни, в следните случаи:
а) Ако това се изисква по закон от орган на държавна власт или ако считаме, че се изисква по закон, или че това е разумно и необходимо за спазване на правните процедури;
б) когато считаме, че е необходимо или уместно да разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, като например да разследваме действителни или подозирани измами или нарушения на закона, нарушения на сигурността или нарушения на Политиката за поверителност на „Кармела 2000“ ООД, като например да отговаряме на жалби срещу нас, както и за защита на правата, и имуществото на „Кармела 2000“ ООД и/или негови служители/представители, наши клиенти, потребители или обществеността.
4. Други
С оглед използването на всички функционалности на уебсайта www.karmela.eu, освен служителите на фирмата, обработващи личните Ви данни, същите ще бъдат достъпни и до приложението Google Analytics, което е услуга за уеб анализ, която използваме за проследяването дейността на потребителите с цел обновяване, поддръжка и актуализация на предоставените от Вас лични данни.
NB: Както споменахме, по-горе, възможно е въз основа на изричното Ви съгласие и съобразно действащото законодателство да разпространим част от личните Ви данни, когато оповестяваме печелившите от провежданите от „Кармела 2000“ ООД промоции и томболи с награди. Тези лични данни (пряка информация) представляват единствено Вашите имена, чието разпространяване е необходимо с оглед успешното провеждане на промоционални активности от наша страна.

V. Как гарантираме сигурността на личните Ви данни ?
Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията. Всеки от методите ни на защита в тази връзка е разработен и действа стриктно, спрямо националното и европейско законодателство.
Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните Ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящата Декларация за поверителност. Освен това по силата на сключваните от нас договори гарантираме, че трета страна, която обработва Вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните Ви по сигурен начин.

VI. Какви права имате по отношение на личните Ви данни, които съхраняваме?
Вие имате следните права по отношение на личните Ви данни, които събираме, обработваме и съхраняваме:
1. Право на избор. Може да изберете да не ни предоставяте лични данни, като преустановите ползването на интернет-страницата www.karmela.eu;
2. Право на информация. Вие имате право след писмено искане от Ваша страна да получите копие от личните си данни заедно с информация за това как и на какво основание се обработват тези лични данни;
3. Право на ограничаване на обработването. Вие имате право:
а) Да изразите несъгласие с автоматизираното обработване и профилиране на лични данни (бисквитките), като по-този начин то ще бъде ограничено спрямо Вас .
б) Лично да ограничите обработването на личните Ви данни, като изключите използването на „бисквитки“ чрез активиране на съответните настройки за това във Вашият браузър.
в) Да изискате от нас да бъде ограничено обработването на личните Ви данни, когато:
- точността на личните данни е поставена под съмнение;
- обработването им е незаконно, но Вие не желаете изтриването на личните си данни, а ограничаването на тяхното използване;
- вече не съществува необходимост от обработването на личните Ви данни за целите, за които същите са събрани, но те са необходими за създаването, упражняването или защитата на правни претенции;
- Вие оспорвате обработването, което е оправдано въз основа на легитимен интерес;
4. Право на коригиране. Вие имате право да изискате от нас да коригираме Ваши лични данни, които са неточни, както и да бъдат допълнени непълни лични данни.
5. Право на преносимост. Вие имате право, след отправено искане от Ваша страна, да получите преносимо копие на личните си данни или копие да бъде прехвърлено на администратор-трета страна, когато това е технически осъществимо и не води до неоправдани разходи.
6. Право на изтриване (Право „да бъдеш забравен“). Вие имате право да изискате от нас да бъдете „забравени“, като изтрием всички Ваши лични данни, които съхраняваме, в случай че с това няма да бъдат нарушени разпоредбите на действащото национално и/или европейско законодателство.
7. Право на жалба. Ако считате, че са налице закононарушения във връзка със съхранението и обработването на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган.

VII. Какво трябва да знаете, когато посещавате други интернет-страници (социални мрежи, форуми и др.), в които „Кармела 2000“ ООД притежава регистрирани профили?
Когато посещавате или участвате в някой от нашите фирмени профили, фен страници и др., съдържащи различни форуми и социални мрежи, като например www.facebook.com, www.plus.google.com, www.linkedin.com, www.youtube.com, www.pinteres.com, www.twitter.com, www.intagram.com и др. е добре предварително да се запознаете как се работи с предоставените от тези интернет-страници инструменти, които Ви позволяват да избирате как да споделяте личните данни в профила(ите) си в тях.
В уебсайта www.karmela.eu се съдържат връзки към някои от посочените по-горе интернет-страници, ако следвате тези връзки ще излезете от нашият уебсайт.
Имайте предвид, че за тези социални мрежи, форуми и/или др. такива се прилагат практиките или политиките за защита на личните данни на техните собственици/администратори, а това са трети, несвързани с „Кармела 2000“ ООД страни. Препоръчваме Ви да прочетете приложимите Декларации/Политики за поверителност, условията за ползване и свързаната с тях информация за това как се обработват и използват личните Ви данни в тези интернет-страници.
NB: Важно е да знаете, че в случаите, когато чрез инструментите и/или функционалностите на някои от посочените по-горе интернет-страници или други такива, изпратите до фирмен профил на „Кармела 2000“ ООД и до нас достигне информация представляваща Ваши лични данни, то същите ще бъдат съхранявани и обработвани, съобразно настоящата политика за поверителност и в унисон с действащите законови изисквания за Защита на личните данни. Няма как, обаче, да Ви гарантираме и не носим отговорност за това на какъв принцип и по какъв начин ще бъдат съхранявани и обработвани тези Ваши лични данни от третите страни, собственици на такива интернет-страници. В тази връзка още един път Ви препоръчваме да се запознаете с относимата и налична информация, относно съхранението и обработването на Лични данни, която Ви е предоставена от тях.

VIII. Как можете да се свържете с нас във връзка със Защитата на личните ви данни?
В случай че имате въпроси, предложения или оплаквания относно настоящата Политика на поверителност на „Кармела 2000“ ООД и/или начина, по който обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с нас на посочените по-долу адреси:
Адрес: град Велико Търново, п.к. 5000,
ул. „Опълченска“ № 62
„Кармела 2000“ ООД
e-mail: office@karmela.eu
тел.: +359 62 63 58 15

Ние Ви гарантираме, че когато това е възможно и необходимо, ние ще направим всичко възможно за своевременната защита на Вашите права в тази връзка.