Проект ИКТ

09:07 | пн | 24 юли 2023"КАРМЕЛА 2000" ООД стартира изпълнението на проект “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Проектът се изпълнява по Национален План за Възстановяване и Устойчивост, Приоритетна ос "Интелигентна индустрия", процедура: BG-RRP-3.005 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

От 10.07.2023 г. "КАРМЕЛА 2000" ООД започна изпълнението на проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ по Договор за финансиране № BG-RRP-3.005-3395-C01 по процедура: BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Проектът ще се осъществи в гр. Велико Търново с финансовата подкрепа на ЕС по линия на Next Generation-EU чрез Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната продължителност за изпълнение на проекта е 12 месеца, а стойността на целия проект е в размер на 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. безвъзмездно финансиране.

Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).------------------------------------------ https://www.nextgeneration.bg/ -----------------------------------------------
Проект BG-RRP-3.005-3395-C01 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КАРМЕЛА 2000 ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.“

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share